Campania „MUNTE”

Jurnal FM în parteneriat cu Agenția de turism Panda Tur, organizează campania “MUNTE

  • Data: Campania va fi lansată la data de 20 noiembrie şi se va încheia la 15 decembrie 2017.
  • Înregistrarea: Pentru participare, în perioada desfășurării Campaniei, radioascultătorii trebuie să trimită un
    SMS la numărul scurt 9955 care să conțină parola Munte. Costul unui SMS pentru care
    expeditorul se înscrie în concurs este de 8 lei.
  • Premiul: Premiul îl constituie un sejur pentru două persoane în Sinaia (România).

Pentru mai multe informații citiți regulamentul campaniei

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizată şi desfășurată de CPSES „Sănătatea”, str. Valea Dicescu, 7, cod fiscal:
1013620007097, Cont de decontare: 2224710SV41000247100, deschis la BC „Mobiasbanca-
Groupe Societe Generale SA”, Filiala nr. 9 „Centru”, Cod bancar: MOBBMD22, reprezentată
prin Valentin Butnaru, în calitate de Președinte CPSES „Sănătatea” (denumită în continuare
„Organizator”), în parteneriat cu Agenția de turism Panda Tur.
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Oficial
al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.jurnalfm.md
în compartimentul Concursuri.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial fără
acordul participanților sau altor terți. Modificările vor intra în vigoare la publicarea acestora pe
site-ul www.jurnalfm.md .

2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată şi se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

3. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansată la data de 20 noiembrie şi se va încheia la 15 decembrie 2017.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Înregistrarea la Campanie:
Pentru participare, în perioada desfășurării Campaniei, radioascultătorii trebuie să trimită un
SMS la numărul scurt 9955 care să conțină parola Munte. Costul unui SMS pentru care
expeditorul se înscrie în concurs este de 8 lei.
4.2 Extragerea câștigătorului:
Extragerea câștigătorului va avea loc la 15 decembrie curent între orele 17:00-18:00 în emisie
directă, cu participarea nemijlocită a reprezentantului agenției de turism. Toate mesajele careconțin parola „Munte” vor fi decupate și puse într-un bol. Reprezentantul partenerului
Campaniei va extrage aleatoriu mesajul câștigător, autorul căruia va fi apelat formându-se
numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul. Dacă aceasta nu răspunde se va trece la
selectarea altui câștigător.

5. PREMIILE ŞI PROCEDURA DE VALIDARE, PRIMIRE ŞI REVENDICARE A LOR
Premiul îl constituie un sejur pentru două persoane în Sinaia (România).
Premiul se eliberează în una din zilele stabilite de Organizator de comun acord cu câștigătorul.
La ridicarea premiilor, câștigătorul trebuie să dețină şi să prezinte buletinul de identitate.
Numele câștigătorului Campaniei vor fi postate pe site-ul www.jurnalfm.md. și pe pagina de
Facebook.
Câștigătorul nu va fi telefonat suplimentar pentru a i se comunica necesitatea ridicării
premiului.
În cazul când un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de
contact acesta pierde dreptul de a ridica premiul.
Toți cei care s-au înregistrat în Campanie vor primi drept premiu de consolare o melodie
difuzată imediat după selectarea câștigătorului. Melodia va fi selectată de către câștigător.

6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la Campanie, toți participanții şi eventualul câștigător sunt de acord şi se
obligă să respecte şi să se conformeze condițiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi executivă a
participanților şi eventualului câștigător.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor
revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului sau după termenul
de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul în Republica
Moldova, cu excepția angajaților CPSES „Sănătatea”, fondatorul postului de radio Jurnal FM,
precum şi a membrilor familiilor acestora (părinți, copii, soț/soție, frați/surori).
Participarea la Campanie constituie acordul ca numele câștigătorului, fotografiile şi
înregistrările audio ale lui să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materialele audio şi
foto de către Organizator.
Câștigătorul este de acord să semneze o declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere
Organizatorul.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În rezultatul organizării Campaniei, Organizatorul va face public doar numele câștigătorului şi
câștigul acordat în cadrul acestei Campanii. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul
www.jurnalfm.md în compartimentul Concursuri.
Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale
participanților/câștigătorului la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului
Oficial şi legislației în vigoare.
Prin simpla înregistrare la Campanie, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de
date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane
juridice autorizate de către acesta pentru a informa participanții cu privire la noi produse,
oferte, promoții, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expres, în scris, a
participanților Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Campania poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră,
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a
continua Campania.

10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabilă, prin invocarea unei pretenții scrise la care părțile pot prezenta răspuns în
decurs de 15 zile. În cazul în care aceasta nu va duce la soluționarea problemei, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești din Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesându-se site-ul www.jurnalfm.md
la compartimentul Concursuri.
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial.